سفارش و خرید بازدید سایت

100 بازدید روزانه

100,000تومان
ماهانه

100 بازدید کننده روزانه
3,000 مجموع بازدید کنندگان
ایجاد ترافیک موثر
بهبود رتبه الکسا
بهبود رتبه سئو
بهبود جایگاه سایت
بازدید های یکتا و غیر تکراری
قابلیت انتخاب بازدید با IP ایران
قابلیت انتخاب بازدید موبایلی
مدت ارسال 30 روزه

250 بازدید روزانه

200,000تومان
ماهانه

250 بازدید کننده روزانه
7,500 مجموع بازدید کنندگان
ایجاد ترافیک موثر
بهبود رتبه الکسا
بهبود رتبه سئو
بهبود جایگاه سایت
بازدید های یکتا و غیر تکراری
قابلیت انتخاب بازدید با IP ایران
قابلیت انتخاب بازدید موبایلی
مدت ارسال 30 روزه

500 بازدید روزانه

400,000تومان
ماهانه

500 بازدید کننده روزانه
15,000 مجموع بازدید کنندگان
ایجاد ترافیک موثر
بهبود رتبه الکسا
بهبود رتبه سئو
بهبود جایگاه سایت
بازدید های یکتا و غیر تکراری
قابلیت انتخاب بازدید با IP ایران
قابلیت انتخاب بازدید موبایلی
مدت ارسال 30 روزه

1000 بازدید روزانه

800,000تومان
ماهانه

1,000 بازدید کننده روزانه
30,000 مجموع بازدید کنندگان
ایجاد ترافیک موثر
بهبود رتبه الکسا
بهبود رتبه سئو
بهبود جایگاه سایت
بازدید های یکتا و غیر تکراری
قابلیت انتخاب بازدید با IP ایران
قابلیت انتخاب بازدید موبایلی
مدت ارسال 30 روزه

2500 بازدید روزانه

1,600,000تومان
ماهانه

2,500 بازدید کننده روزانه
75,000 مجموع بازدید کنندگان
ایجاد ترافیک موثر
بهبود رتبه الکسا
بهبود رتبه سئو
بهبود جایگاه سایت
بازدید های یکتا و غیر تکراری
قابلیت انتخاب بازدید با IP ایران
قابلیت انتخاب بازدید موبایلی
مدت ارسال 30 روزه

5000 بازدید روزانه

3,200,000تومان
ماهانه

5,000 بازدید کننده روزانه
150,000 مجموع بازدید کنندگان
ایجاد ترافیک موثر
بهبود رتبه الکسا
بهبود رتبه سئو
بهبود جایگاه سایت
بازدید های یکتا و غیر تکراری
قابلیت انتخاب بازدید با IP ایران
قابلیت انتخاب بازدید موبایلی
مدت ارسال 30 روزه

10000 بازدید روزانه

6,400,000تومان
ماهانه

10,000 بازدید کننده روزانه
300,000 مجموع بازدید کنندگان
ایجاد ترافیک موثر
بهبود رتبه الکسا
بهبود رتبه سئو
بهبود جایگاه سایت
بازدید های یکتا و غیر تکراری
قابلیت انتخاب بازدید با IP ایران
قابلیت انتخاب بازدید موبایلی
مدت ارسال 30 روزهسایر ویژه گی های افزایش بازدید سایت

  • امکان انتخاب سیستم بازدید کنندگان (دسکتاپ و موبایل)

  • امکان انتخاب نوع IP بازدید کنندگان (ایرانی و خارجی)

  • قابل نمایش آمار و رهگیری بازدید در گوگل analytics