سال 1400 مبارک


ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها

ای تدبیر کننده روز و شب

ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر

حال مارا به بهترین حال دگرگون کن

 

سال نو 1400 مبارکیکشنبه, مارس 21, 2021

« بازگشت